VGK’s visjon

1. Visjon for Vestfold Golfklubb

Golf for alle
Bakgrunnen for visjonen:
Utøvelse av golfsporten som medlem i VGK, skal representere en givende fritidsaktivitet preget av spenning, mental utfordring og utvikling for alle aldersgrupper og begge kjønn, samt være sosialt kontaktskapende og miljømessig byggende. I denne sammenhengen er også satsningen på Golf som topp- og breddeidrett i VGK inkludert. VGK skal være et attraktivt og godt sted å være.

2.  Verdigrunnlag for Vestfold Golfklubb

–    Nyskapende – Ærlig – Inkluderende – Sunn

3.    Hovedmål for Vestfold Golfklubb

Vestfold Golfklubb skal være et av de det mest komplette golfanlegget i landet

–    Rekruttere flere og bedre golfspillere i en sunn klubb (ref. NGFs hovedmål)
–    En 18 hullsbane blant de ypperste i landet med en kvalitet som holder internasjonal konkurransestandard
–    Sørge for at 9 hullsbanen vedlikeholdes og videreutvikles
–    Videreutvikle treningsfeltet til å være blant de ypperste i landet
–    Høy medlemstilfredshet /brukertilfredshet
–    Sunn økonomi
–    Konkurransedyktig betingelser mht. innmeldingsavgifter og årskontingenter
–    Antall medlemmer > 1.600
–    Sportslig komité har en målsetting om å være blant de tre beste klubbene i eget turneringsområdet innenfor områdene resultat, antall deltagere i turneringer, rekruttering og miljø

4.    Suksesskriterier og mål for Vestfold Golfklubb

En klubb bestående av lojale, tilfredse og stolte medlemmer preget av dugnadsånd
og unik  interesse for å delta i komitéarbeid

•    Tilrettelegge for et attraktivt tilbud for alle typer medlemmer (medlemsbehov) og stimulere til økt aktivitet på alle områder – spesielt oppmerksomhet overfor og oppfølging av nye medlemmer (ulike spill og konkurranseformer)
•    Viderutvikle 18 hullsbanen, 9 hullsbanen og treningsfeltet med utg.pkt. i solid økonomi og høy kompetanse på banedrift og –utvikling (kfr. Utviklingsplan  for banen 2010 – 2014)
•    Bevisst prioritering av ressursbruk i f.t. klubbens hovedmål/suksesskriterier for å maksimere medlemsnytten
•    En klubbkultur preget av dugnadsånd (dugnader og komitéarbeide generelt)
•    Balansert utvikling av tilgjengelighet av egne medlemmer, sponsorer og gjestespillere
•    Gode informasjons- og kommunikasjonskanaler, kfr. ”Strategi for informasjon og kommunikasjon i VGK”
•    Kompetente, målrettede og tilfredse ansatte
•    Beholde og videreutvikle marshall/startertjenesten
•    Beholde og videreutvikle en Turneringskomité med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre alle kategorier turneringer (klubbturneringer til internasjonale turneringer/mesterskap)
•    Ha en attraktiv proshop og café-/restaurantvirksomhet
•    Ta i bruk coachingsystemet til NGF
•    ”sportslige mål”, er beskrevet i dokumentet ”Planen til Sportslig Komité”
•    mål mht. baner og baneutvikling, kfr. Utviklingsplan for banen 2010-2015
•    en forutsigbar og solid økonomi basert på følgende inntekter

– medlemskontingenter
– greenfeeinntekter
– sponsorinntekter

og optimal kostnads-/likviditetsstyring

•    ansatte – sikre faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø med fokus på VGKs hovedmål

5.  Ansvarsfordeling mellom klubber og forbund

Som medlem i NGF jobber klubben aktivt i lokalmiljøet for at golf-Norge skal nå sitt hovedmål om flere og bedre golfspillere i sunne klubber.

6.  Vestfold Golfklubbs virksomhet

VGKs virksomhetsidé

•    VGK skal ha et godt tilbud til sine medlemmer og deres ulike brukerbehov og hvor medlemsfordeler/-nytte skal stå i fokus
•    VGK skal være et talerør overfor myndighetene og overordnede organisasjonsledd samt representere golfidretten nasjonalt
•    VGK skal bidra til å videreutvikle golfidretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett
•    VGK skal være en aktør når det gjelder golfidrett i Norge, enten i egen regi eller gjennom samarbeid med andre golfklubber og NGF

VGKs virkemidler for å nå målene

Kompetanse
Fellesarenaer
•    Etablere og holde vedlike felles arenaer for utveksling av erfaringer og utvikling av idéer, strategier og kompetanse for VGK

•    Videreutvikle et levende HMS- og internkontrollsystem

Kompetanseutvikling
•    Bidra til ny og relevant kompetanse hos ledere og trenere samt stimulere til utvikling av klubben, også ved å hente inn ekstern kompetanse.

Organisasjonsutvikling (inkl. komitéer og tillitsvalgte funksjoner)
•    Videreutvikle en effektiv organisasjon for VGK og samarbeide med andre aktuelle organisasjonene/golfklubber

Utvikle golfidretten
•    Bedre tilbud til flere utøvere

Service og verktøy

IKT-verktøy
•    Benytte et åpent basis IKT-verktøy som dekker klubbens behov
•    Ha tilgang til IKT-verktøy og –systemer som optimaliserer ressursbruken i klubben

Informasjonstilgang
•    Gi medlemmene, mediekanaler og andre eksterne målgrupper oppdatert informasjon og oversikt over klubbens virksomhet.

Økonomisk forutsigbarhet
•    sikre VGK en solid økonomisk plattform og utvikling ved bruk av planleggingsverktøy og økonomistyringssystemer

Idrettslig innsats, idrettslig samarbeid, nasjonale/internasjonale turneringer/interne turneringer, rekruttering og spillerutvikling
•    kfr. dokumentet ”Planen til Sportslig Komité”

Anlegg
Anleggsutvikling

Utvikle golfidretten
•    Bedre tilbud til flere utøvere

Service og verktøy

IKT-verktøy
•    Benytte et åpent basis IKT-verktøy som dekker klubbens behov
•    Ha tilgang til IKT-verktøy og –systemer som optimaliserer ressursbruken i klubben

Informasjonstilgang
•    Gi medlemmene, mediekanaler og andre eksterne målgrupper oppdatert informasjon og oversikt over klubbens virksomhet.

Økonomisk forutsigbarhet
•    sikre VGK en solid økonomisk plattform og utvikling ved bruk av planleggingsverktøy og økonomistyringssystemer

Idrettslig innsats, idrettslig samarbeid, nasjonale/internasjonale turneringer/interne turneringer, rekruttering og spillerutvikling
•    kfr. dokumentet ”Planen til Sportslig Komité”

Anlegg
Anleggsutvikling
Kfr. Utviklingsplanen for banen 2010 – 2014

7. VGKs innsatsområder
Klubb- og lederutvikling
•    Deltakelse på Golfting, nasjonalt lederforum, områdevise lederforum, samarbeid med andre klubber, deltakelse i ulike faglige fora

Kompetanseutvikling
•    Tillitsvalgte: Kartlegge klubbens kompetansebehov på de ulike virksomhetsområdene og stimulere til utvikling gjennom kursdeltakelse, samarbeidsprosjekter og kunnskapsoverføring
•    Ansatte: Kartlegge klubbens kompetansebehov på de ulike fagområdene og stimulere til kompetanseutvikling gjennom kursdeltakelse, samarbeidsprosjekter og kunnskapsoverføring

Rekruttering og breddeidrettsarbeid
Aktiviteter: Veien til Golf- kurs/Nybegynnerkurs, sommerleire, arbeid mot lokale skoler og allidrett i nærmiljøet, Golf Grønn Glede

8. VGKs handlingsplan
Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem som skal gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. VGKs handlingsplan synliggjøres gjennom årlige budsjetter og de enkelte komitéenes prioriteringer.